Utvecklat metod till skydd för hotade ålgräsängar

Friskt ålgräs i Gullmarsfjorden.

Ålgräs (Zostera marina) är en marin blomväxt, som bidrar till en alldeles särskild livsmiljö för en lång rad marina växter och djur, inräknat flera kommersiellt gångbara fiskar som exempelvis torsk. Nu har en internationell forskargrupp, ledd av forskare från Göteborgs universitet, utvecklat en ny metod för att utvärdera vilka ålgräsängar som är känsligast och vilka ängar som har störst betydelse för en framtida överlevnad.

Ålgräsängar är idag en starkt hotad livsmiljö och har dramatiskt minskat på många håll i Kattegatt och Skagerrak sedan 1980-talet. Huvudorsaker är övergödning i kombination med överfiske, samt att kusterna exploaterats.

– För att skydda och bevara hotade ängar i våra kustområden krävs snabba insatser inom planering och förvaltning baserade på effektiva vetenskapliga metoder, säger Marlene Jahnke.

Läs hela nyheten på Naturvetenskapliga fakultetens webbplats