”Jag kände att jag ville jobba mer verklighetsnära”

Marie Haeger-Eugensson är forsknings- och utvecklingschef på COWI

”Jag är naturgeograf i grunden och disputerade inom urbanklimat. Sen jobbade jag på IVL Svenska Miljöinstitutet i många år innan jag började här på COWI. Jag kände att jag ville jobba mer verklighetsnära, tillsammans med de som utvecklar våra städer.

Jag startade luft- och klimatverksamheten på COWI när jag började här 2014. I början var det lite trögt, luftkvalitet fanns ju inte med i underlaget i våra anbud. Men idag består gruppen av 20 personer, och jag fungerar som mentor.

Luftkvaliteten har förbättrats sedan utsläppen minskade, men i samband med att man började förtäta städerna ökade risken för försämrad luftkvalitet. Höga hus som byggs tätt gör att luft inte kan cirkulera på samma sätt.  Förra året kom WHO med nya riktlinjer för luftkvalitet, eftersom ny forskning visar på konsekvenser för hälsan redan vid låga nivåer. Det innebär i många fall en halvering av tidigare nivåer, vilket gör att många städer i Sverige får problem. I Göteborg där våra trafikleder går rätt igenom centrala staden har vi redan i dagsläget problem med luften på många håll och det kommer nu inte bli bättre. När vi räknar på år 2035, baserat på den trafik man prognostiserar är det partiklar som är bekymret, men det finns ytterst begränsat med möjliga åtgärder.

Ett av kraven när jag började på COWI var att jag skulle kunna fortsätta med forskningsverksamheten. Jag är adjungerad universitetslektor på Institutionen för geovetenskaper, där jag samarbetar med forskare och undervisar studenter. Kopplingen mellan akademin och näringslivet är viktig för båda parter. För akademin är det viktigt att se vilka behov som finns, även om forskningen inte bara kan utgå ifrån dagens behov, och för oss i näringslivet är det viktigt att ha koll på vad som händer inom forskningen. Vi tar oss också an exjobbare, vilket är ett jättebra sätt för oss att samarbeta. Flera av dem har jag sedan anställt.”

Marie Haeger-Eugensson

Utbildning: Disputerade i naturgeografi vid Göteborgs universitet 1999.

Jobbar som: Forsknings- och utvecklingschef på COWI. Är också adjungerad lektor på Institutionen för geovetenskaper.

Gör på fritiden: ”Jag vandrar mycket i naturen med vår hund och tycker om att vara på havet. Gillar även att träna hederlig ”jympa” och läser mycket då jag är med i en bokklubb.”